เว็บไซต์เดิม

 

 

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่     "คู่มือการปฏิบัติงาน" 

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

VDO Design by Agri Map 

 

"แผนปฏิบัติการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" 

 

PPT.ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (24 ก.พ. 2560) 
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2560) 
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (13 ม.ค. 2560) 
Request for the recommendation an expert for the visiting expert program of KRC (16 ธ.ค.2559) 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (6 ธ.ค.2559) 
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21 พ.ย.2559) 
ขอให้จัดทำรายละเอียดมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ  **********(เอกสารเพิ่มเติม) (7 พ.ย.2559)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย.2559) 
ขอแจ้งรายงานข้อสั่งการในที่ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2 พ.ย.2559) 
แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง                      (1 พ.ย.2559)            
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  (31 ต.ค.2559) 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนเป้าหมายบริการและตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค.2559) 
การกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค. 2559 ) 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  (21 ต.ค.2559) 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (18 ต.ค. 2559) 
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (17 ต.ค. 2559) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2560              (14 ต.ค.2559) 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 
         
การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ (22 พ.ย.2559) 
ประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย (11 พ.ย.2559) 
ประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1 พ.ย.2559) 
ติดตามงานกำจัดผักตบชวา (4 เม.ย 2559)
ประชุมตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ของ สำนักงานชลประทานที่ 7 (31 มี.ค 2559)
ประชุมโครงการชลประทานระยอง (26 เม.ย 2559)
ประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (8 มี.ค. 59)
         
ขอแจ้งผลการหารือกรณีรายการงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงานและราคา (BOQ) (23 มี.ค.2560) 
ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน "วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" (22 มี.ค.2560) 
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (21 มี.ค.2560) 
นายสุธน หมื่นรักษ์ อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม (22 มี.ค.2560) 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (17 มี.ค.2560) 
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตแหน่ง (20 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (15 มี.ค.2560) 
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา (14 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก (13 มี.ค.2560)    
เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 (14 มี.ค.2560) 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 (11 มี.ค.2560) 
ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD-ROM (8 มี.ค.2560) 
นายกำจร ศาศวัต อดีตวิศวกรโยธา 9 ถึงแก่กรรม (14 มี.ค.2560) 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (9 มี.ค.2560) 
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) (9 มี.ค.2560) 
ประกาศสำนักประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (9 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท (9 มี.ค.2560) 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมีนาคม 2560 (9 มี.ค.2560) 
การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ (8 มี.ค.2560)  
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (8 มี.ค.2560) 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (9 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกคณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (7 มี.ค.2560) 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1" (9 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มาตรฐานเกษตรปลอดภัยนำไทยสู่ความยั่งยืน" (9 มี.ค.2560) 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายสูง พ.ศ.2559 (7 มี.ค.2560) 
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (7 มี.ค.2560) 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน (RID-Net Call Center) (2 มี.ค.2560)  
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560" (7 มี.ค.2560) 
ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6 มี.ค.2560) 
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของ สศช. (6 มี.ค.2560) 
ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal (3 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ (3 มี.ค.2560)  
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน (3 มี.ค.2560)  
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ (28 ก.พ.2560) 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 (2 มี.ค.2560)  
ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ "กรุงไทยพร้อมเพย์" พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน (1 มี.ค.2560)   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (1 มี.ค.2560)   
แจ้งการเปิดรับสมัครและการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (28 ก.พ.2560)   
ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM (28 ก.พ.2560) 
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย (24 ก.พ.2560) 
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (24 ก.พ.2560) 
การสมัครเข้ารับทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES (24 ก.พ.2560) 
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (19 ก.พ.2560)   
การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560                (17 ก.พ.2560)   
การให้ทุนโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2560 (15 ก.พ.2560)   
ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน The Myamar Infrastructure Smmit 2017 (MIS 2017) (15 ก.พ.2560) 
แนวทางและวิธีปฏิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (13 ก.พ.2560) 
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (31 ม.ค.2560) 
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (9 ก.พ.2560) 
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (6 ก.พ.2560) 
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2520 (31 ม.ค.2560) 
การเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 (2 ก.พ.2560)  
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (31 ม.ค.2560)  
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 70 ปีที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (30 ม.ค.2560)  
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 (30 ม.ค.2560) 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com •