เว็บไซต์เดิม

 

 

 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  "คู่มือการปฏิบัติงาน"    

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3               VDO Design by Agri Map                      คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ.   

 

 

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (4 ส.ค. 2560) 

แบบฟอร์ม แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  (31 ก.ค. 2560) 

การจัดทำแผนงานค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาชาวสวน และค่ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก  (21 ก.ค. 2560)

การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ค. 2560)

แบบฟอร์ม ขอให้สำรวจสภาพโครงการชลประทานขนาดเล็กและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (24 พ.ค. 2560) 
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน  (2 มิ.ย.2560) 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (29 พ.ค.2560)
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (18 พ.ค. 2560) 
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (1 พ.ค. 2560) 
PPT.ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (24 ก.พ. 2560) 
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2560) 
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (13 ม.ค. 2560) 
Request for the recommendation an expert for the visiting expert program of KRC (16 ธ.ค.2559) 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (6 ธ.ค.2559) 
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21 พ.ย.2559) 
ขอให้จัดทำรายละเอียดมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ  **********(เอกสารเพิ่มเติม) (7 พ.ย.2559)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย.2559) 
ขอแจ้งรายงานข้อสั่งการในที่ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2 พ.ย.2559) 
แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง                      (1 พ.ย.2559)            
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  (31 ต.ค.2559) 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนเป้าหมายบริการและตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค.2559) 
การกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค. 2559 ) 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  (21 ต.ค.2559) 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (18 ต.ค. 2559) 
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (17 ต.ค. 2559) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2560              (14 ต.ค.2559) 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 
         
การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ (22 พ.ย.2559) 
ประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย (11 พ.ย.2559) 
ประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1 พ.ย.2559) 
ติดตามงานกำจัดผักตบชวา (4 เม.ย 2559)
ประชุมตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ของ สำนักงานชลประทานที่ 7 (31 มี.ค 2559)
ประชุมโครงการชลประทานระยอง (26 เม.ย 2559)
ประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (8 มี.ค. 59)
         
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอสิกส์ (15 ส.ค.2560) 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (10 ส.ค.2560) 
การจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล (10 ส.ค.2560)  
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (OPS RUNNING CHARITY 2017) (7 ส.ค.2560)  
ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 15 (9 ส.ค.2560) 
ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ "ซื้อผ้าไหมให้แม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (7 ส.ค.2560) 
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (7 ส.ค.2560) 
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (2 ส.ค.2560) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ปี 2560 สู่บุคลากรของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (7 ส.ค.2560) 
ขอมอบซีดีข้อมูลการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ (3 ส.ค.2560) 
ขอความร่วมมือร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติ กรมชลประทาน (3 ส.ค.2560) 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 (29 ก.ค.2560) 
โครงการกระจายผลผลิตลำไยผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู้ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) (27 ก.ค.2560) 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพีวิตคนตาบอดแห่งชาติ (16 มิ.ย.2560) 
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (25 ก.ค.2560) 
แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (25 ก.ค.2560) 
ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Echo English) (24 ก.ค.2560) 
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ (21 ก.ค.2560) 
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (21 ก.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560 (11 ก.ค.2560) 
ขอเชิญชมนิทรรศการของโครงการส่งเสริมการอ่านและสร้างแรงจูงใจ (14 ก.ค.2560) 
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 (13 ก.ค.2560) 
ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 (11 ก.ค.2560) 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (7 ก.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจและบุคลากรทางการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                  (6 ก.ค.2560) 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13" (3 ก.ค.2560) 
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (2 ก.ค.2560) 
รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (2 ก.ค.2560) 
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 (5 ก.ค.2560) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560 (5 ก.ค.2560) 
หนังสือ สมช.ยุคใหม่ ก้าวสู่อนาคต (8 มิ.ย.2560) 
ขอเชิญชวน "ปลูกดอกดาวเรือง" ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (9 มิ.ย.2560) 
ขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทานจัดทำเอง (9 มิ.ย.2560) 
ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 115 ปี กรมชลประทาน (5 มิ.ย.2560) 
กำหนดการแต่งกายมาปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 (2 มิ.ย.2560) 
หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ฉบับที่ 19/2560 (31 พ.ค.2560) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 พ.ค.2560) 
ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 (31 พ.ค.2560) 
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (30 พ.ค.2560) 
ขอความร่วมมือในการงดนำรถมาจอดบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (31 พ.ค.2560)
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน               (29 พ.ค.2560) 
ขอเปลี่ยนแปลงวัดที่จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (31 พ.ค.2560)  
ชี้แจงข่าวเรื่อง งามไส้ นายช่างสาวกรมชลฯ เรียกรับเงินทอนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 4.2 แสน จากผู้รับเหมา ร้อง ป.ป.ท. ตร. เจอซ้อนแผนจับคาหลักฐานรับสารภาพสิ้น (23 พ.ค.2560)    
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme               (26 พ.ค.2560)  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการกรณีข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (26 พ.ค.2560)
พระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 (25 พ.ค.2560) 
การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (25 พ.ค.2560) 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินปีที่ 3 (25 พ.ค.2560)
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (25 พ.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 4 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (22 พ.ค.2560) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (11 พ.ค.2560) 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเชียร์ก้า ประจำปี 2561-2562 (5 พ.ค.2560) 
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (8 พ.ค.2560) 
ขอเชิญประดับธงชาติไทย (8 พ.ค.2560) 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (5 พ.ค.2560)  
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (1 พ.ค.2560)    
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (2 พ.ค.2560)  
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่อยู่และตราสัญลักษณ์ (28 เม.ย.2560) 
แนวทางการคืนหลักประกันสัญญา (เงินสด) (12 เม.ย.2560)  
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" (23 เม.ย.2560)   
ประชาสัมพันธ์การบริหารของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (21 เม.ย.2560)   
ขออนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง (20 เม.ย.2560)  
ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (18 เม.ย.2560)   
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com