เว็บไซต์เดิม

 

 

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่     "คู่มือการปฏิบัติงาน" 

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

VDO Design by Agri Map  

คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ. 

   

 

"แผนปฏิบัติการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" 

 

PPT.ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (24 ก.พ. 2560) 
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2560) 
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (13 ม.ค. 2560) 
Request for the recommendation an expert for the visiting expert program of KRC (16 ธ.ค.2559) 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (6 ธ.ค.2559) 
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21 พ.ย.2559) 
ขอให้จัดทำรายละเอียดมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ  **********(เอกสารเพิ่มเติม) (7 พ.ย.2559)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย.2559) 
ขอแจ้งรายงานข้อสั่งการในที่ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2 พ.ย.2559) 
แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง                      (1 พ.ย.2559)            
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  (31 ต.ค.2559) 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนเป้าหมายบริการและตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค.2559) 
การกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค. 2559 ) 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  (21 ต.ค.2559) 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (18 ต.ค. 2559) 
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (17 ต.ค. 2559) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2560              (14 ต.ค.2559) 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 
         
การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ (22 พ.ย.2559) 
ประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย (11 พ.ย.2559) 
ประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1 พ.ย.2559) 
ติดตามงานกำจัดผักตบชวา (4 เม.ย 2559)
ประชุมตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ของ สำนักงานชลประทานที่ 7 (31 มี.ค 2559)
ประชุมโครงการชลประทานระยอง (26 เม.ย 2559)
ประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (8 มี.ค. 59)
         
แนวทางการคืนหลักประกันสัญญา (เงินสด) (12 เม.ย.2560)  
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" (23 เม.ย.2560)   
ประชาสัมพันธ์การบริหารของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (21 เม.ย.2560)   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (23 เม.ย.2560)   
ขออนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง (20 เม.ย.2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม           (20 เม.ย.2560) 
ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (18 เม.ย.2560)   
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน (18 เม.ย.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น 2560 (18 เม.ย.2560) 
ขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) (18 เม.ย.2560) 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (11 เม.ย.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ (29 มี.ค.2560) 
แจ้งเวียนเปิดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) (29 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (24 มี.ค.2560) 
รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (23 มี.ค.2560) 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (22 มี.ค.2560) 
ขอแจ้งผลการหารือกรณีรายการงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงานและราคา (BOQ) (23 มี.ค.2560) 
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (21 มี.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก (13 มี.ค.2560)    
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 (11 มี.ค.2560) 
ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD-ROM (8 มี.ค.2560) 
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (9 มี.ค.2560) 
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) (9 มี.ค.2560) 
ประกาศสำนักประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (9 มี.ค.2560) 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com