ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา

      นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ปรับแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

      เพื่อให้โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน เจ้าหน้าที่ในส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาจึงระดมสมอง วางแผนปรับปรุงการทำงานให้เร็วขึ้น

      ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯ เป็นระบบการเก็บข้อมูลบัญชีอาคารชลประทานในรูปแบบ GIS ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการปรับปรุงบำรุงรักษาของ และการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานต่อไป

 

 

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com