วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงานและเจ้าหน้าที่ ได้เชิญนางสาวพรทิพย์ ศรีสมญา หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 มาร่วมประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย เพื่อฝ่ายบำรุงรักษาหัวงานนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการจัดทำคู่มือตรวจสภาพและบำรุงรักษาต่อไป ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com